GEZİ, TURİZM VE TANITIM KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ

(1/1)

haktor:
GEZİ, TURİZM VE TANITIM KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRİŞ

   İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksikliklerin veya aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli konulara değinmek gerekmektedir.
KULÜBÜN ADI


Madde 1: Kulübün adı “Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü”dür.
YAPI

Madde 2: Kulüp, Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi’ne bağlı bir topluluktur.
AMAÇLAR

Kulüp çalışmalarının amacı, Türk Milli Eğitimi genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve milletini seven; Milli, ahlaki ve insani değerlere sahip; demokrasi ilkelerini benimsemiş; yapıcı, yaratıcı; hür ve ilmi düşünceye ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayatta etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilere;
a. Kendilerini anlayabilme yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,
b. Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,
c. Ferdi girişimde bulunup başarı ile sürdürebilme,
d. Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme,
e. Kendine ve başkalarına güvenebilme,
f. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme,
g. Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme,
h. Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme,
i. Ferdi olarak veya guruplar halinde, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, bunları çözücü nitelikteki projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.
j. Sosyal ilişkilerinde anlayışla, saygılı ve ölçülü olabilme,
k. Gurupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve guruba karşı sorumluluk duyabilme,
l.Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme. Bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Kulüplerin amacına ulaşabilmesi için her şeyden önce, bu etkinliklerin yararına ilgili rehber öğretmenleri, okul yöneticilerinin inanmaları, öğrencileri de bu yönde bilinçlendirmiş bulunmaları gerekir.


Madde 3: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü Eğitici Çalışmalar Yönetmeliğinde belirtilen genel amaçlar doğrultusunda:
Madde 3.1: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün önemini ve neyi hedeflediğini okul öğrencilerine kavratabilme,
Madde 3.2: Gezi, gözlem ve inceleme hakkında öğrencileri bilinçlendirebilme,
Madde 3.3: Kulüp çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığını kazandırabilme,
Madde 3.4: Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme. Bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmak,
Madde 3.5: Kendine güven duymayı geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
YÖNTEM
   
Madde 4,1: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda, kulüp üyelerinin düzenlediği etkinlikleri gerçekleştirir.

Madde 4,2: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler, Denizli’de bulunan görevli, yetkili konuların uzmanları ve bu konuda yayın yapmış kişilerin katılımıyla panel, seminer, söyleşi, açık oturum vb. düzenler.

Madde 4,3: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Madde 3’ün kısımlarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yayın yapar.
YÖNETİM BİÇİMİ

Madde 5: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, Genel Kurul’a katılan üyeler tarafından seçilen Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Genel Kurul iki ayda bir, Yönetim Kurulu ise ayda iki kere toplanır.
   
Madde 5.1: Genel Kurul’un Yapısı
Genel Kurullar esnasında tutanak tutulur, Genel Kurulun içeriği rapor edilir.
   
Yönetim Kurulunca önerilen ve tüm üyelerin onayladığı kişi ya da kişiler rapor ve tutanağı hazırlar. Bu rapor ve tutanaklar herkese duyurulur.

Madde 5.2: Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu, bir başkan ve başkanın seçeceği yardımcılar (en fazla 3 yardımcı ) ve sınıf temsilcilerinden oluşur. Her sınıfın en az bir temsilcisi olmalıdır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına devamı zorunludur.
Yönetim Kurulu, bir öğretim yılı için, Genel Kurula katılan üyeler tarafından, kapalı oy ve oy çokluğu ilkesi ile seçilir. Her eğitim ve öğretim yılı başında bu seçimler tekrarlanır.
   
Madde 5.3:
Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
Tüm etkinliklerin yapılması ile ilgili kararların alınmasında görevlidir.
Tüm toplantıların düzenli yapılmasının sağlanmasından sorumludur.
Olağanüstü durumlarda kurul üyeleri ile iletişimin sağlanması ile ilgili kararlarda yetkilidir.

Madde 5.4: Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan kulüp iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklif olunursa görüşülür, karara bağlanır. Bu karar, kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 5.5: Kol rehber öğretmeni kolun toplantılarına gözlemci olarak katılır, danışman olarak kendisinden yararlanılır
KURULUŞ

Madde 6: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü, yönetmelik hükümlerine göre sınıflardan seçilen       öğrenciden oluşmuştur.

Madde 7: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün danışman öğretmenleri Bayram ER ve Hakan TORUN’ dur.

Madde 8: Genel kurul tarafından kulüp yönetimi için yönetim kurulunca seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak
Başkanlığa:
Başkan yardımcılıklarına:
Sekreterliğe:
Saymanlığa:
Üyeliklere:
Denetim Kurulu’na
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Madde 10: Kulüp çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece Kulüp Başkanı sorumludur.

Madde 11: Kulüp Başkanının Görevleri
Madde 11.1: Kulüp ile ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.
Madde 11.2: Diğer kulüplerle iş birliği yapar.
Madde 11.3: Danışman öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
Madde 11.4: Kulüp çalışmalarının, düzenini, disiplinini ve gelişimini sağlar.
Madde 11.5: Genel kurulda kulüple ilgili eleştirileri cevaplar.
Madde 11.6: Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek yönetim kuruluna bildirir.
Madde 11.7: Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Madde 12:Kulüp Başkan Yardımcılarının Görevleri
Madde 12.1: Kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.
Madde 12.2: Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar.
Madde 12.3: Başkanın kulüp faaliyetleriyle ilgili verdiği görevleri yerine getirir.

Madde 13: Sekreterin Görevleri:
Madde 13.1: Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
Madde 13.2: Kulüple ilgili yazışmalar yapar, takip eder.
Madde 13.3: Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

Madde 14:Saymanın Görevleri:
Madde 14.1: Kulübün para işlerini yürütür.
Madde 14.2: Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını yönetim kuruluna verir.
Madde 14.3: Kulübün yıllık gelir ve giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

Madde 15:Kulüp Danışman Öğretmenin Görevleri:
Eğitici kol rehber öğretmeninin görevleri şunlardır:
Madde 15.1: Kulüp genel kurulunu toplamak.
Madde 15.2: Genel kurulun çalışmalarını izlemek ve yönlendirmek.
Madde 15.3: Yönetim kurulunun iç yönetmelik ve yıllık çalışma programını hazırlamasına rehberlik etmek.
Madde 15.4: Rehber öğretmenler kuruluna katılmak.
Madde 15.5: Kulübün yıllık çalışma programını yönetim kurulu ile birlikte hazırlayarak kulüp genel kurulundan geçirdikten sonra rehber öğretmenler genel kuruluna sunmak.
Madde 15.6: Danışmanı olduğu kulübün iç yönetmeliğinin uygulanmasını ve çalışma programında belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak.
Madde 15.7: Kulüple ilgili gelir ve gider hesapları ile dosya ve defterlerin düzenli tutulmasını sağlamak.
Madde 15.8: Kulübün yıl sonu çalışma raporunu rehber öğretmenler kuruluna sunmak.

Madde 16: Kulüp Genel Kurulunun Görevleri:
Kulüp genel kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 16.1: Yönetim kurulu ile denetleme kurullarını seçmek.
Madde 16.2: İç yönetmelik ve yıllık çalışma program taslaklarını incelemek ve son şeklini vermek.
Madde 16.3: Yönetim kurulunun hazırladığı yıl sonu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporunu incelemek ve değerlendirmek.

Madde 17: Eğitici Kol Yönetim Kurulunun Görevleri:
Yönetim kurulu üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları kolların özelliğine göre iç yönetmeliklerde belirtilir. Eğitici kol yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 17.1: Eğitici kol iç yönetmelik taslağını hazırlamak.
Madde 17.2: Eğitici kolun iç yönetmelik taslağı hazırlanırken okulun adı, kolun adı, amacı, amaca ulaşmada yapılacak faaliyetler, kolun sorumlu olduğu kişi ve kurumlar,kolun işbirliği yapacağı diğer eğitici kollar ve kurumlarla ilgili bilgilere yer vermek.
Madde 17.3: Eğitici kolun yıllık çalışma program taslağını hazırlamak ve genel kurula sunmak.
Madde 17.4: Rehber öğretmenin gözetiminde bütün gelir ve giderlerde dahil olmak üzere gereken kararları almak üzere gereken kararları almak ve bu konudaki işlemleri yürütmek.
Madde 17.5: Yıllık çalışma raporunu hazırlayıp genel kurula sunmak.

Madde 18:Denetleme Kurulunun Görevleri:
Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
Madde 18.1: Yönetim kurulunun gelir ve gider hesaplarını yılda en az iki defa denetlemek.
Madde 18.2: Hazırladığı yıllık denetleme raporunu genel kurula sunmak.KULÜBÜN FAALİYET ALANI

Madde 19:Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:
Madde 19.1: Kulüp gerek kendi üyelerinin, gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
Madde 19.2: Kulüp yönetim kurulunun ve okul idaresinin uygun gördüğü ortam ve zamanlarda geziler düzenler.
Madde 19.3: Kulüp amaçlarına uygun film resim, sergi ve slaytlar gösterir.
Madde 19.4: Toplantılarda eğitici konuşmalar hazırlar.
Madde 19.5: Faaliyetlerini duyurmada web sitesi düzenler, bülten çıkarır.
Madde 19.6: Çeşitli konularda yarışmalara yer verir.

Madde 20: Kulübün Tutacağı Defter ve Dosyalar
Madde 20.1: Toplantı Karar Defteri
Madde 20.2: Gelir Gider Defteri
Madde 20.3: Harcamalar Dosyası
Madde 20.4: Evrak Dosyası Ve Zimmet Defteri
Madde 20.5: Demirbaş Defteri

Madde 21: Kulübün Sorumlu Olduğu Kişi ve Kurullar
Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü yönetim kurulu;
Madde 21.1: Okul müdürüne,
Madde 21.2: Görevli müdür yardımcısına,
Madde 21.3: Kulüp danışman öğretmenlerine,
Madde 21.4: Rehber öğretmenler kuruluna,
Madde 21.5: Kulüp yönetim kuruluna,
Madde 21.6: Kulüp genel kuruluna,

Madde 22: Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü’nün İşbirliği Yapacağı Diğer Kulüp ve Kurumlar
Denizli Lisesi Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü şu kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar.
Madde 22.1: Okulumuzda bulunan diğer kulüpler,
Madde 22.2: Yönetim kurulunun tavsiye edeceği çevre, kültür ve turizm ile ilgili kurum ve kuruluşlar ve müzeler ile işbirliği için okul müdürünün onayı da alınarak işbirliği, araştırma, inceleme yaparlar.
REHBER  ÖĞRETMENLER
Bayram ER                  Hakan TORUN                           BAŞKAN                                BAŞKAN YARDIMCISI                                SEKRETER

                                                   SAYMAN                   ÜYE                        ÜYE.


Uygundur  ..../...../2009


Orhan TEMİZ
     OKUL   MÜDÜRÜ

Navigasyon

[0] Mesajlar